KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

 • Lisääntyvä käyttö – todellinen hakkuupotentiaali, puumäärät eri tarpeisiin ja vaikutukset nieluihin, päästöihin ja EU:n LULUCF-asetuksen toteutumiseen

  Hallitusohjelma tavoittelee Suomesta hiilineutraalia 2035, jolloin kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa. Fossiilisperäisiä päästöjä pitää saada nopeasti alas ja samalla hiilinieluja vahvistaa.

  Fossiilisten polttoaineiden alasajossa metsäbiomassalla on tärkeä rooli. Lisäksi metsäteollisuutemme haluaa käyttää yhä enemmän kotimaista puuta. Puun käytöllä on kuitenkin rajansa, jota EU:n maankäyttö, maankäytön muutos ja metsien käytön (LULUCF) -asetus tulee myös rajoittamaan hiilinielujen näkökulmasta. Tilanne on uusi suomalaisessa yhteiskunnassa.

  Tavoitteet: Hankkeessa selvennetään kotimaisen puuraaka-aineen saannon ja käytön määrää Suomen pyrkiessä nykyistä kunniahimoisempiin kasvihuonekaasupäästötavoitteisiin ja lisääntyvään biotalouskäyttöön sekä arvioida lisääntyvän käytön vaikutukset nieluihin, päästöihin ja EU:n LULUCF-sektorin toteutumiseen.

  Käytännössä: Hankkeessa käytetään olemassa olemaa tutkimus/mallinnustietoa, kirjallisuutta ja puunkäytön lisäämisen suunnitelmia eri käyttötarkoituksiin. Samalla arvioidaan myös puun hankintapotentiaali eri puolilta Suomea (etenkin suometsistä). Kerätyn tiedon perusteella luodaan hakkuskenaariot ja arvioidaan niiden aiheuttamat nielumenetykset käyttämällä olemassa olevia mallilaskelmia ja toteutuneen kasvihuonekaasuinventaarion mukaisia tietoja.. Lisäksi arvioidaan puutuotteiden ja polttoaineiden aiheuttamat vältetyt kasvihuonepäästöt. Kokonaisarvioinnissa selvennetään metsien käytön riittävyyden lisäksi myös puunkäytön vaikutus koko EU:n LULUCF- sektorin pelisäännön mukaiseen lopputulokseen.

   

  Lisätietoja:
  Jyri Seppälä
  Suomen ympäristökeskus
  puh. 040 7401708

 • Muistio: Sopeutumisen suuntaviivat ilmastopolitiikassa

  Tavoitteet: Muistion tarkoituksena on auttaa kohdentamaan Ilmastopaneelin tulevia selvityshankkeita sopeutumispolitiikan valmistelun tueksi.

  Käytännössä: Muistion taustatyönä tarkastellaan Ilmastopaneelin kuluneen toimintakauden hankkeita, kansainvälistä sopeutumiskirjallisuutta ja muita relevantteja julkaisuja. Tarkastelussa keskitytään kolmeen teemaan.

  1. Sopeutumisen haasteet elinkeinojen ja infrastruktuurin kannalta

  Teemassa tarkastellaan erityisesti sektori- ja toimialarajat ylittäviä riskejä ja kansainvälisiä heijastevaikutuksia. Kansallisen sopeutumisen tilaa koskevassa sopeutumissuunnitelman väliarvioinnissa (2019) havaittiin monia puutteita eri sektoreiden valmiudessa sopeutua. Samoin todettiin puutteita kasainvälisten heijastusvaikutusten tunnistamisessa. Muistiossa näitä puutteita tarkastellaan toimialat ylittävien riskien ja haittasopeutumisen viitekehyksessä.

  1. Kansallisen ja kansainvälisen sopeutumispolitiikan arviointi

  Teema muodostuu ilmastoriskien hallinnan ja kansallisen sopeutumispolitiikan tarkastelusta. Teemassa tarkastellaan julkisen ja yksityisen sektorin valmiutta ja vastuiden jakaantumista niiden välillä, sekä sopeutumispolitiikan monitorointia ja arviointia. Etenkin ilmastoriskien arviointi ja siihen liittyvät julkishallinnolliset kysymykset, sekä toimenpiteiden toteuttaminen otetaan tarkastelun kohteeksi, vertaamalla sopeutumistoimien tilannetta Suomessa soveltuvin osin kansainvälisiin esimerkkeihin.

  1. Terveys ja sopeutuminen

  Teemassa selvitetään, millaisia sopeutumistoimia on käytettävissä ilmastonmuutoksen keskeisten terveys- ja hyvinvointihaittojen ehkäisemiseksi; pääpaino on sosiaali- ja terveyssektorilla, mutta lisäksi tarkastellaan muita haittojen ehkäisyn kannalta relevantteja toimialoja. Haetaan kansainvälisiä esimerkkejä sopeutumistoimista erityisesti kansallisella tasolla ja näyttöjä toimien tehokkuudesta. Selvitetään sopeutumisen riittävyyden seurantaa sekä tähän käytössä olevia kansallisia tietovarantoja ja niiden mahdollisia kehittämistarpeita.

  Aikajana: 15.5.2019-31.10.2019

  Hankkeeseen osallistuvat tahot:
  Helsingin yliopisto: Sirkku Juhola, Fanny Groundstroem, Janina Käyhkö
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Timo Lanki, Päivi Meriläinen, Virpi Kollanus
  Jyväskylän yliopisto: Marja Järvelä

  Lisätietoja:
  Timo Lanki
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  puh. 029 524 6326

 • Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan

  Yksittäisten kuluttajien vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään on usein aliarvioitu. Kotitalouksien osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on kuitenkin erittäin merkittäviä, noin 70 prosenttia kotimaan loppukäytön kasvihuonekaasupäästöistä (SYKE:n ENVIMAT-malli).

  Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja jäsentää kuluttajanäkökulman käsittelyä ilmastopolitiikan yhteydessä. Hankeen selvitys antaa konkreettisia esimerkkejä mahdollisista ilmastonmuutoksen hillinnän poluista, joita voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa. Hanke kohdentuu asumiseen, ruokaan, liikkumiseen sekä muihin kotitalouksien tuote- ja palveluketjuihin, jolloin tarkastelussa ovat mukana myös tuonti ja vienti.

  Käytännössä: Hanke käynnistyy kirjallisuusselvityksellä ja asiantuntijahaastatteluilla, joilla dokumentoidaan eri tahojen ymmärrys kuluttajien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kirjallisuusselvityksen jälkeen toteutetaan vuorovaikutteinen sidosryhmäprosessi, jonka aikana järjestetään kolme työpajaa. Työryhmä kokoaa vaiheissa 1-2 laadittujen taustaselvitysten tulokset synteesiksi, joka sisältää linjauksia politiikkatoimista kuluttajien ilmastotoimien edistämiseksi.

  Lisätietoja:
  Lassi Linnanen
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  puh. 050 550 3305

VALMISTUNEET HANKKEET

 • Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys (2020)

  Ilmastotoimien sosiaalista hyväksyttävyyttä koskeva harkinta tulee ajankohtaisesti erityisesti sitä mukaa, kun ilmastotoimet alkavat vaikuttaa ihmisten arkielämään ja kansalaisten toiminnallisiin edellytyksiin ja tavoitteisiin.

  Tavoitteet: Selvityshankkeen tarkoituksena on identifioida ja eritellä ilmastotoimien sosiaalisen hyväksyttävyyden kriteereitä sellaisilla ilmastotoimien sektoreilla, joilla on suoria vaikutuksia ihmisten arkielämän ehtoihin, ajankäyttöön ja elämäntavan muotoiluun.

  Käytännössä: Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan sosiaalisen hyväksyttävyyden käsitettä ilmastotoimien yhteydessä, sosiaalinen hyväksyttävyys -termiä sekä soveltuvin osin elinkeinorakenteen muutosta koskevaa kirjallisuutta, jossa tämä muutos yhdistetään ilmastotoimiin ja niiden työllisyysvaikutuksiin. Hankkeessa järjestetään myös brain storming -keskustelu asiantuntijoille ja kansalaisjärjestöjen edustajille. Keskustelun sisältö ideoidaan Ilmastopaneelin Osallistamishankkeen sosiaalista hyväksyttävyyttä koskevan aikaisemman työpajan pohjalta niin, että siinä otetaan huomioon lisäksi vaalien aikaan (huhtikuussa 2019) vahvasti esiinnousseet teemat. Tuona aikana seurantaan asetetaan valikoidusti valtakunnallista ja paikallista mediaa ja soveltuvin osin myös sosiaalisen median kanavia. Näiden ohella hankkeessa tarkastellaan maakuntatasoisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämistä sen sosiaalisten vaikutusten kannalta.

  Ilmastopaneelin raportti: Ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys

  Lisätietoja:
  Marja Järvelä
  Jyväskylän yliopisto
  puh. 040 805 41 41

 • Sähköautojen ilmasto- ja kustannusvaikutukset kuluttajille (2019)

  Liikenteen päästöjen vähentäminen on avainkysymys Suomelle, mikäli EU-päästövähennystavoitteet halutaan täyttää ja Suomi toimii omalta osaltaan Pariisin sopimuksen mukaisesti.  Tässä muutoksessa yksityisautojen sähköistymiselle on asetettu suuri painoarvo.  Uusien sähköautojen määrät ovat olleet kuitenkin vielä vaatimattomat. Osittain syynä on ollut epäluulo sähköautoja kohtaan. Jopa päästöhyödyistä ei ole ollut varmuutta ja sähköautojen elinkaarikustannukset ovat huonosti tiedostettu tilanteessa, jossa autonvalmistajien sähköautotarjonta kasvaa kiihtyvällä tahdilla.

  Tavoitteet: Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda kuluttajien ja päätöksentekijöiden tietoon sähköautoihin liittyvät ilmasto- ja muuta seikat mahdollisemman selkeässä muodossa. Samalla tavoitteena on luoda kuluttajavalintojen pohjaksi tietopohja ja laskentatyökalu, jolla vaihtoehtoisten käyttövoimien omaavien autojen kustannukset ja kasvihuonekaasupäästöt autojen koko elinkaaren osalta jäsentyvät kuluttajien päätöksenteon kannalta ymmärrettävään muotoon

  Käytännössä: Hankkeessa selvitetään kuluttajille tarkoitettujen sähköautojen kasvihuonekaasu- ja kustannusvaikutuksia verrattuna polttomoottori-, hybridi- ja kaasuautoihin koko auton elinkaaren osalta. Biopolttoaineiden vaikutus on tarkasteluissa mukana. Työ perustuu kirjallisuustietoihin, jonka pohjalta tehdään myös kuluttajille suunnattu ilmainen nettisovellus ostopäätösten tueksi. Laskennan perusteista ja keskeisistä tuloksista tehdään erillisraportti.

  Politiikkasuositus: Sähköautoilla suurin vähennys päästöihin – pian myös kilpailukykyiseen hintaan 

  Ilmastopaneelin raportti: Autolaskurin käyttöopas ja laskennan perusteet

  Q&A autokalkulaattorista

  Lisätietoja:
  Jyri Seppälä
  Suomen ympäristökeskus
  puh. 040 7401708

 • Ilmastonmuutos ja vesihuolto: varautuminen ja terveysvaikutukset (2019)

  Suomessa ei ole vielä kiinnitetty huomiota ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin vesihuollossa. Muun muassa pintavesien lämpötilan nousu ja sateiden lisääntyminen voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten juomaveden laadun heikkenemistä.

  Tavoitteet: Hanke pyrkii antamaan kokonaiskuvan siitä, millainen tilanne Suomessa on ilmastonmuutokseen varautumisessa vesihuollon osalta. Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää talousvesilaitosten toimenpideohjelmassa (WSP, Water Safety Plan) ja tulevaisuuden investointien suunnittelussa. Hankkeen toteuttaminen ja siitä viestiminen lisäävät tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Suomessa.

  Käytännössä: Hankkeessa selvitetään kyselytutkimuksella, miten vesilaitokset ovat varautuneet ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin ja muutoksiin. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan talousveden laadun heikkenemisen vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä arvioidaan yleisen tasapainomallin avulla vesihuoltoon liittyvien terveyshaittojen ja toisaalta niihin varautumisen aiheuttamia kustannuksia.

  Hankkeen loppuraportti: Ilmastonmuutos ja vesihuolto

  Vesihuolto-tilaisuuden slidet

  Lisätietoja:
  Timo Lanki
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  puh. 029 524 6326

 • Ilmastokasvatus (2019)

  Ilmastopaneelin vuonna 2015 tekemässä ilmastokasvatusselvityksessä kävi ilmi, että Suomessa on puutteita ilmastonmuutoksen opetuksessa.

  Tavoitteet: Hankkeen tavoite on, että suuri yleisö, koululaiset ja opiskelijat voisivat osallistua ilmastotyöhön paremmin. Hankkeessa kerätään ideoita nuorilta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tuetaan heitä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumisessa. Samalla kartoitetaan nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä asenteita ja huolia.

  Käytännössä: Hankkeen aikana perustetaan oppijoiden yhteisö (Community of Learners), joka koostuu koululaisista, opiskelijoista, opettajista, ilmastokasvatuksen asiantuntijoista, Suomen ilmastopaneelin jäsenistä, Arktisen keskuksen henkilöstöstä ja Lapin yliopiston opettajankouluttajista. Yhteisön tavoitteena on yhdessä luoda uusia ratkaisukeskeisiä materiaaleja ilmastokasvatuksen tueksi.

  Hankkeen loppuraportti:Kohti ratkaisukeskeistä ilmastokasvatusta

  Lisätietoja:
  Ilkka Ratinen
  Lapin yliopisto
  puh. 040 484 4116

 • Kuinka paljon ja kenen kanssa – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat (2019)

  Suomen päästöjen hillintätavoitteeseen vaikuttavat YK:n ilmastosopimusjärjestelmä, ml. Pariisin ilmastosopimus, sekä EU:n ilmastotoimet. Lokakuussa 2018 julkaistu IPCC:n 1,5 asteen raportti samoin kuin vähitellen tarkentuvat näkemykset 2 asteen tavoitteen edellyttämistä toimista ja vaikutuksista tarkentavat käsityksiä siitä, millaisia toimia Pariisin sopimuksen täytäntöönpano vaatii, millaiseksi ilmastonmuutoksen hillintäpolitiikka tulee muotoilla ja kuinka haasteelliseksi sopeutuminen ilmastonmuutokseen osoittautuu.

  Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on luoda selkeä kuva tieteen viestistä ilmastonmuutoksen hillinnän tilan ja tarpeiden suhteen sekä näkemys tärkeimmistä edistettävistä toimista Suomessa sekä keskeisissä muissa maissa.

  Käytännössä: Hankkeessa tarkastellaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon edistymistä sekä arvioidaan, millaiset valmiudet kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta keskeisillä mailla on toteuttaa nykyiset kansallisesti määritellyt panoksensa. Lisäksi kiinnitetään huomiota päästövähennystoimien kunnianhimon nostamiseen liittyviin näkökohtiin.

  Hanke toteutetaan neljän osahankkeen muodossa. Tieteen näkemys 1,5 ja 2 asteen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta -osahankkeessa tarkastellaan nykykäsitystä vaadittavista globaaleista päästöjen vähentämispoluista ja niiden saavuttamisen teknologisista mahdollisuuksista olemassa olevan tutkimuksen valossa. Pariisin sopimus ja ilmastoprosessi -osahankkeessa tarkastellaan, kuinka Pariisin sopimuksen toimeenpanoprosessi etenee ja millaiset politiikkavalmiudet mailla on toteuttaa jo asettamansa kansallisesti määritellyt panokset. Lisäksi arvioidaan keskeisten maiden valmiuksia kiristää lupauksiaan. Suomen 2050 tavoitteet -osahankkeessa arvioidaan Suomen vaihtoehtoisia päästöjen vähennysuria ja keskustellaan tarvittavan nielun suuruudesta. Kansalaisten ja yhteisöjen ilmastotoimet -osahankkeessa pohditaan sekä kansalaisten että kaupunkien ja yhteisöjen mahdollisuuksia tarttua ilmastotoimiin sekä etsitään konkreettisia keinoja kansalaisten aktivoimiseen ja kaupunkien valintojen edistämiseen.

  Hankkeen tuloksena tuotetaan yleistajuinen raportti, jonka avulla Ilmastopaneeli pyrkii herättämään keskustelua ilmastopolitiikan tehostamisesta. Hankkeeseen kuuluu lisäksi seminaari sekä mahdollisia muita tilaisuuksia ja julkaisuja.

  Hankkeen osaraportit:

  Finlands globally responsible contribution

  Kansalaisten ja yhteisöjen ilmastotoimet (+ raportin liitteet)

  Pariisin sopimus ja kansainväliset ilmastotoimet

  Suomen päästövähennyspolku

  4.10.2019 tilaisuuden materiaalit: Seminaarin esitykset

  Lisätietoja:
  Kati Kulovesi
  Itä-Suomen yliopisto
  puh. 050 439 217

 • LULUCF-asetus ja metsien vertailutaso (2019)

  LULUCF-asetuksella säädellään, kuinka maankäyttösektori sisällytetään EU:n energia- ja ilmastokehyksen vuoden 2030 tavoitteisiin. Hoidetun metsämaan tilinpitoluokan vertailutaso (metsien vertailutaso) on arvio siitä, kuinka suureksi metsien keskimääräinen, vuotuinen todellinen hiilinielu (tai päästölähde) muodostuisi laskentakausilla 2021–2025 ja 2026–2030 olettaen, että jäsenvaltiossa noudatettaisiin kestävän metsänhoidon käytäntöjä siten, kuten on tehty vertailukaudella 2000–2009. Jäsenvaltioiden tehtävä ja oikeus on määrittää metsien vertailutaso noudattaen LULUCF-asetuksen kriteereitä, joiden tulkinnasta komissio on julkaissut teknisen ohjeiston.

  Tavoitteet: Hankkeessa selvennetään LULUCF-asetuksen taustoja, määrittämisvaihtoehtoja ja syitä maiden menetelmien välisiin eroavaisuuksiin.

  Käytännössä: Hankkeen tiimoilta julkaistaan Ilmastopaneelin raportti ”LULUCF-asetus ja metsien vertailutaso”, jossa kuvataan EU:n LULUCF-asetusta, sen prosesseja ja liittyvää vertailulaskentaa maakohtaisten esimerkkien lisäksi.

  Ilmastopaneelin raportti: LULUCF-asetus ja metsien vertailutaso

  Lisätietoja:
  Antti Asikainen
  Luonnonvarakeskus
  puh. 029 532 3250

 • Hiilineutraalius ilmastopolitiikassa (2019)

  Valtiot, kunnat, yritykset, organisaatiot ja jopa yksilöt ovat asettaneet itselleen hiilineutraaliustavoitteen, jolla he pyrkivät vähentämään toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilineutraaliutta ei ole kuitenkaan määritelty tarkasti, ja eri tahot ymmärtävät käsitteen eri tavoin.

  Tavoitteet: Hankkeessa selkeytetään valtioiden, maakuntien ja kuntien ilmastopolitiikan tavoitteena olevaa hiilineutraaliuden käsitettä ja linjataan sen saavuttamiseen liittyvät pelisäännöt ja kompensaatiot. Työssä tarkastellaan hiilineutraaliuden saavuttamista ajallisesti, alueellisesti sekä ilmastosopimusten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvennetään, miten erilaiset bio- ja kiertotalotaloustoimenpiteet vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen.

  Käytännössä: Hankkeessa selvitetään viittä kokonaisuutta. Ensimmäinen käsittelee sitä, miten hiilineutraalius ymmärretään ja mitkä ovat eri tahojen käyttämät periaatteet sen saavuttamiseksi. Toinen kokonaisuus keskittyy hiilineutraaliuteen ilmastopoliittisena tavoitteena. Kolmas osa pureutuu päästövähennystoimenpiteiden laskentaperiaatteisiin ja hyväksyttäviin kompensaatioihin, ja sen välituloksista järjestetään sidosryhmäseminaari. Neljäs kokonaisuus tutkii biotalous- ja kiertotaloustoimenpiteiden vaikutuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Näiden lisäksi hankkeessa tehdään synteesiraportti.

  Ilmastopaneelin raportti: Hiilineutraalius ilmastopolitiikassa – valtiot, alueet ja kunnat

  Lisätietoja:
  Jyri Seppälä
  Suomen ympäristökeskus
  puh. 040 7401708

 • Kansallisten ilmastopaneelien kansainvälinen kartoitus (2019)

  Kansalliset ilmastopaneelit ympäri maailman muodostuvat ja toimivat eri tavoin. Yhteistä niille on kuitenkin riippumattomuus, asiantuntijuus ja tieteeseen perustuvat suositukset. Tämä selvitys on englanniksi.

  Hankkeessa pyrittiiin saamaan tarkka kuva muiden kansallisten ilmastopaneelien toimintatavoista, taustoista ja mandaateista, jotta ne voidaan ottaa huomioon suomalaisen Ilmastopaneelin seuraavan kauden suunnittelussa. Selvitys koostui kahdesta osa-alueesta. Ensimmäiseksi kartoitettiin, millaisia paneeleja maailmalla on ja millä kokoonpanoilla ne toimivat. Toiseksi perehdyttiin tarkemmin muutamaan selvityksen kannalta tärkeään ilmastopaneeliin, kuten Tanskan, Ruotsin, Iso-Britannian ja Irlannin paneeleihin.

  Ilmastopaneelin englanninkielinen raportti: Overview of national CCCs (2019)

 • Osallistaminen ilmastopolitiikassa (2019)

  Ajatus osallistamisesta sisältyy painokkaasti ilmastolain tarkoitukseen ja sen yleisiin tavoitteisiin. Laki ei kuitenkaan anna täsmällisiä ohjeita siitä, miten osallistamista tulisi edistää. Hankkeen tehtävänä oli selventää, mitä osallistamisella tarkoitetaan ilmastopolitiikassa. Selvitys seuraa osallistamisen aloitteita ja ilmastotoimia erityisesti julkisesti asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi se arvioi ilmastotoimien vaikutuksia kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

  Hanke koostui kolmesta työpajasta, jotka käsittelivät muun muassa ilmastotoimien vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja sosiaaliseen tasa-arvoon. Hankkeen raportointi sisältää yhteenvedon työpajakeskusteluista ja toimenpiteitä koskevia priorisointiehdotuksia. Hankkeen taustaraportteina tehtiin kaksi pro gradu -työtä, joista yksi käsittelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien suurten kaupunkien ilmastotoimia osallistamisen näkökulmasta ja toinen yritysten valmiutta osallistua ilmastokasvatukseen.

  Ilmastopaneelin raportti (2018): Osallistaminen ilmastopolitiikassa

  Ilmastopaneelin politiikkasuositus (2019): Osallistamisen merkitys ilmastopolitiikassa

 • Analyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista (2019)

  Suomen metsien käyttöä on kuvattu ja simuloitu useilla eri malleilla. Mallien antamat tulokset eroavat toisistaan johtuen eri mallien toteutustavasta ja parametrisoinnista. Näin ollen on tärkeää tehdä vertailu eri mallien välillä samoilla lähtötiedoilla, jotta ymmärrämme mistä mallien väliset erot tuloksissa johtuvat.

  Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää miten Suomen metsien käytön hiilitasetta kuvaavien mallien ennusteet eroavat toisistaan. Mitkä tekijät malleissa selittävät eroja?

  Käytännössä: Selvityksessä tarkastellaan kuuden eri metsien hiilitaseen kehitystä kuvaavan mallin (EFDM, EFISCEN, FORMIT, MELA, MONSU ja PREBAS) ennusteita kolmella eri hakkuuskenaariolla (Matala n. 40 milj.m3 vuosi-1, Politiikka n. 80 milj.m3 vuosi-1 ja Suurin kestävä n. 85 milj.m3 vuosi-1). Tarkastelujakso vaihteli mallien välillä päättyen joko vuoteen 2065 tai 2100. Hiilitaseen laskennassa tarkastelutapana oli varaston muutos, jolloin metsän hiilivaraston kasvaessa metsä toimii hiilinieluna.

  Hankkeesta julkaistaan Ilmastopaneelin raportti ”Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista”

  Lisätietoja:
  Markku Kanninen
  Helsingin yliopisto
  puh. 050 4486 133

  Julkistustilaisuuden esitysmateriaali: Mediatilaisuus_18022019

  Raportti: Ilmastopaneeli_metsämallit_raportti_180219

 • Ilmastonmuutos ja metsätuhot (2019)

  Muuttuva ilmasto vaikuttaa metsien hiilivaraston pysyvyyteen ja siihen liittyviin riskeihin, kuten esimerkiksi hyönteistuhoihin. Bioottisten ja abioottisten tuhojen vaikutus metsien hiilensidontakapasiteettiin on merkittävä ja sen on ennustettu edelleen voimistuvan kasvuympäristön muuttuessa.

  Tavoitteet: Hankkeessa selvitetään metsille ilmastonmuutoksesta aiheutuvien metsätuhojen todennäköisyyttä ja suuruusluokkaa.

  Käytännössä: Hankkeessa tehdään yhteenveto siitä, mitä tiedetään metsätuhojen esiintymisen laajuudesta ja niiden leviämiseen vaikuttavista ilmastotekijöistä Suomessa, muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Hankkeessa järjestetään monitieteinen asiantuntijatyöpaja, jossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen ja metsätuhojen välisiä vuorovaikutuksia. Lisäksi hankkeen tiimoilta julkaistaan Ilmastopaneelin raportti ”Metsätuhoriskien vaikutus metsien kehitykseen Suomessa”.

  Lisätietoja:
  Antti Asikainen
  Luonnonvarakeskus
  puh. 029 532 3250

   

  28.1.2019
  Ilmastopaneelin raportti, tiivistelmä
  Ilmastonmuutos ja metsätuhot – analyysi ilmaston lämpenemisen seurauksista Suomessa

  Muuttuva ilmasto vaikuttaa metsien hiilivaraston pysyvyyteen ja siihen liittyviin riskeihin, kuten esimerkiksi hyönteistuhoihin. Bioottisten ja abioottisten tuhojen vaikutus metsien hiilensidontakapasiteettiin on merkittävä ja sen on ennustettu edelleen voimistuvan kasvuympäristön muuttuessa.

  Tavoitteet: Hankkeessa selvitetään metsille ilmastonmuutoksesta aiheutuvien metsätuhojen todennäköisyyttä ja suuruusluokkaa.

  Käytännössä: Hankkeessa tehdään yhteenveto siitä, mitä tiedetään metsätuhojen esiintymisen laajuudesta ja niiden leviämiseen vaikuttavista ilmastotekijöistä Suomessa, muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Hankkeessa järjestetään monitieteinen asiantuntijatyöpaja, jossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen ja metsätuhojen välisiä vuorovaikutuksia. Lisäksi hankkeen tiimoilta julkaistaan Ilmastopaneelin raportti ”Metsätuhoriskien vaikutus metsien kehitykseen Suomessa”.

  Lisätietoja:
  Antti Asikainen
  Luonnonvarakeskus
  puh. 029 532 3250

 • Sähköautoistumisen ajurit (2018)

  Liikennesektori on yksi suurimmista päästöjä aiheuttavista sektoreista globaalisti. Päästöjen hillitsemiseksi tarvitaan uusia liikkumiseen liittyviä ratkaisuja, kuten siirtyminen polttomoottoriautoista sähköautoihin. Sähköautojen osuus autokannasta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ympäri maailman. Alueelliset ja maiden väliset erot sähköautoistumisessa ovat kuitenkin huomattavat.

  Tavoitteet: Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja herättää keskustelua sähköautoistumiseen liittyvistä verotusratkaisuista, tuista ja informaatio-ohjauksesta, teknisistä valmiuksista ja (lataus)infrastruktuurista sekä sähköautoistumisen tarjoamasta jousto- ja varastointipotentiaalista sähkömarkkinoilla.

  Käytännössä: Hankkeessa on kolme työosiota. Ensimmäisessä arvioidaan sähköautojen hankintaa tukevia ohjauskeinoja ja sitä, miten sähköautoilua voitaisiin Suomessa edistää kustannustehokkaasti. Toisessa tuotetaan arvio sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämisestä tavalla, joka tukee sähköautojen yleistymistä. Kolmannessa osiossa tuotetaan tietoa sähköautoilun joustopotentiaalista sähkömarkkinoilla ja arvioidaan sähköautojen akkujen hajautettua energianvarastointipotentiaalia.

  Lisätietoja:
  Maria Kopsakangas-Savolainen
  Oulun yliopisto
  puh. 040 187 4284

   

  29.8.2018
  Ilmastopaneelin raportti
  Sähköautoilun sähkömarkkina-ajurit ja hajautettu varastointi

  29.8.2018
  Ilmastopaneelin Policy Brief
  Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä

  10.8.2018
  Ilmastopaneelin Policy Brief 
  Sähköautoilun edistämisen ohjauskeinot

 • Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä (2017)

  Kaksivaiheinen hanke luo kokonaiskuvan Suomen metsien käytön mahdollisuuksista ja uhkakuvista ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tämän hetken kaikki avoimet kysymykset, joissa tiedemaailmassa on edelleen ristiriitaisia käsityksiä ja joihin nimenomaan päätöksentekijät haluaisivat selkeät vastaukset. Tutkijatyöryhmä laatii näihin erilaisiin käsityksiin perustelut ja arvioi syventävien jatkotarkastelujen tarpeen vuonna 2017. Tässä toisessa vaiheessa arvioidaan kerätyn ja syventävissä tarkasteluissa tuotetun tiedon sekä EU:n päätösten perusteella se, miltä Suomen suunnitellut metsien käyttösuunnitelmat näyttävät uhkineen ja mahdollisuuksineen.

  • Työn tavoitteena on selventää edelleen avoimia olevia asiakysymyksiä, jotka liittyvät metsien käytön ilmastovaikutuksiin ja kustannustehokkuuteen ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Konsensus- ja ristiriita-alueet tunnistetaan perusteluineen.
  • Työn erityisenä tavoitteena on konkretisoida EU:n tulossa olevan maankäyttösektorin pelisäännöstön vaikutukset metsien käytön mahdollisuuksiin Suomessa. Samalla panostetaan asioiden selkeään viestintään ja syy-seuraussuhteiden ymmärrettävyyden lisäämiseen.

  Lisätietoja hankkeesta antaa Jyri Seppälä.

 • Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 - politiikkatoimenpiteiden tarkastelua (2017)

  Selvityksen tavoitteena on arvioida energia- ja ilmastostrategiassa mainittujen liikenteen hiilidioksidipäästöjen
  vähennystoimenpiteiden odotettavissa olevia päästövähennysvaikutuksia sekä tuottaa tietoa tarvittavien politiikkatoimenpiteiden päästövähennyspotentiaalista ja kustannustehokkuudesta. Ilmastopaneelin suosituksen kantavana ajatuksena on rahallisten tukien kohdentaminen uusiutuvien polttoaineiden
  tukemisen sijaan liikennejärjestelmän tehokkuuden kehittämiseen ja autokannan sähköistymisen edistämiseen.

  Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 – politiikkatoimenpiteiden tarkastelua (2/17)

 • Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista (2017)

  Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista (1/17)

 • Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto (2016)

  Cleantech eli puhtaat teknologiat tarkoittavat kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden tyypillisistä vaihtoehdoista. Ilmastopaneelin hanke selventää käsitettä ja tarkastelee cleantechin roolia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä koko kansantalouden ja sen työllisyyden edistämisessä.

  Taustaraportti: Suomen cleantech: nykyinen laajuus ja kehitysmahdollisuudet tilastojen valossa (4/16)

  Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto (3/16)

 • Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut (2016)

  Pitkäaikaisten muutosten lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa poikkeuksellisten sääilmiöiden esiintymistiheyteen, voimakkuuteen ja ajoitukseen. Nämä ilmiöt lisäävät yhteiskunnan hyvinvointiin liittyviä riskejä. Tutkimushankkeessa selvitetään kuinka riskit sekä niihin liittyvät vastuut ja kustannukset jakautuvat julkisen sektorin ja yksityisten tahojen välille. Erityisesti arvioidaan tulva- ja satovahinkojen vastuunjakoa.

  Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot (2/2016)

 • Kansallisen energia- ja ilmastostrategian (2013) seuranta (2016)

  lmastopaneelin erityistehtävänä on seurata kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa ja arvioida ilmastopolitiikan johdonmukaisuutta sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä. Strategiaa koskevassa tutkimushankkeessa selvitetään sen vaikuttavuutta, vahvuuksia ja ongelmakohtia. Hankkeen lopputuloksena annetaan suosituksia energia- ja ilmastopolitiikan seurannan tehostamiseksi.

  Energia- ja ilmastostrategian seuranta – raportoinnin systematiikka ja tiedon käytettävyys (1/2016)

MUUT AINEISTOT

2015 ja sitä aiemmin julkaistut raportit ja aineistot löydät arkistosta

Siirry arkistoon