• Mikä on Ilmastopaneeli?

  Ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa. Suomen ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain (609/2015) mukaisesti. Ilmastopaneelissa on mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa.

 • Ketkä kuuluvat Ilmastopaneeliin?

  Ilmastopaneeliin kuuluu 15 huippututkijaa, jotka edustavat ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Ollikainen. Työtä avustaa sihteeristö.

  Yhteystiedot
 • Mitä Ilmastopaneeli tekee?

  Paneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Paneeli lausuu ilmastosuunnitelmien luonnoksista, antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Loppuraportit, lausunnot ja kannanotot julkaistaan Ilmastopaneelin verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan medialle ja muille sidosryhmille.

  Aineistot
 • Miten Ilmastopaneelin toiminta rahoitetaan?

  Ilmastopaneelin toimintaa rahoitetaan valtion budjetista. Vuonna 2021 vuosibudjetti oli 750 000 euroa. Vuosibudjetti kattaa esimerkiksi sihteeristön työntekijöiden palkat, paneelin tutkimushankkeet ja julkaisut.

  Vuonna 2020 rahoituksesta hieman alle puolet kohdistui hankkeisiin ja hieman yli puolet panelistien palkkioihin, sihteeristön palkkoihin sekä juokseviin kuluihin. Rahoitus kulkee hallinnollisesti ympäristöministeriön kautta. Ympäristöministeriö nimeää paneelille pääsihteerin, jonka tehtävänä on hoitaa rahoitukseen liittyvien hallinnollisten prosessien tuki ja valvonta.

 • Ketkä kuuluvat Ilmastopaneeliin ja miten panelistit valitaan?

  Toimikaudella 2020–2023 Ilmastopaneeliin kuuluu 15 tutkijaa, jotka edustavat ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja. Panelistit työskentelevät päätoimisesti korkeakouluissa tai tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät ilmastopaneelityötä sivutoimisesti.

  Valtioneuvosto nimittää Suomen ilmastopaneelin jäsenet korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Ilmastopaneelin jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto relevantilta alalta ja näyttöä tutkimuksen soveltamisesta käytännön ongelmien ratkaisuun. Heiltä odotetaan kykyä työskennellä monitieteellisellä otteella, aktiivista roolia tutkimuksessa sekä valmiutta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ilmastopaneelin tehtävien toteuttamiseksi paneelin jäseniltä edellytetään kansallisen ilmastopolitiikan riittävää tuntemusta. Jäsenillä tulee myös olla kykyä välittää tietoa ja rakentaa vuorovaikutusta tutkimuksen ja päätöksenteon välillä.

 • Mikä on ilmastonmuutos?

  Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Maapallon keskilämpötila on noussut lähes yhden asteen runsaassa sadassa vuodessa. Ilmastonmuutoksen seurauksena muun muassa merenpinta nousee, sademäärät ja tulvat lisääntyvät ja toisaalla kuivuuskaudet yleistyvät.

  Lue lisää Ilmasto-oppaasta
 • Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä?

  Ilmastonmuutoksen hillintä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä sekä kasvihuonekaasunielujen kuten metsien ja muun kasvillisuuden säilyttämistä ja lisäämistä. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi energiantuotantoon, -kulutukseen ja -tehokkuuteen liittyvin keinoin sekä vaikuttamalla liikenteeseen, rakentamiseen, teollisuuteen, maa- ja metsätalouteen sekä jätehuoltoon.

  Lue lisää Ilmasto-oppaasta