Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan aikajanatarkastelu 2005–2020

Alla olevalla aikajanalla havainnollistetaan sopeutumispolitiikan kehitystä omana politiikkalinjanaan Suomessa. Aikajanalla kuvataan keskeisiä ohjelmia ja ohjauskeinoja, jotka ovat muovanneet Suomen nykyisen sopeutumispolitiikan peruspuitteet. Näitä ovat esimerkiksi sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat kansallisella, alueellisella ja Euroopan unionin tasolla sekä kansallisen tason ilmastopolitiikan välineet, joilla on ohjausvaikutusta sopeutumiseen.

Aikajanalla kuvataan Suomen sopeutumispolitiikan kehittymisessä keskeisiä ohjelmia ja ohjauskeinoja neljällä tasolla: kansallisen tason sopeutumispolitiikka (siniset ympyrät) ja sitä osittain ohjaava ilmastopolitiikka (keltaiset ympyrät), esimerkkejä alueellisen ja kuntatason sopeutumispolitiikasta (vihreät ympyrät), Euroopan unionin sopeutumispolitiikka (tummansiniset ympyrät).

Sopeutumispolitiikka alkaa muodostua
2000-luvun puolivälissä

Suomen kansallisen sopeutumisstrategian valmistelu aloitettiin 2000-luvun alussa. Sopeutumisstrategia ja sen arviointi julkaistiin ensimmäisenä EU-jäsenmaana.

Sopeutumispolitiikka kohdistaa vastuuta sopeutumistoimien käytännön toteuttamisesta eri hallinnonaloille. Useilla hallinnonaloilla on omia sopeutumisen toimintaohjelmiaan. Sopeutumiseen liittyvää toimintaa on linjattu myös muun muassa ilmastopoliittisissa ohjelmissa ja valmiussuunnitelmissa.

Sopeutumispolitiikan muotoutumisen alkuvaiheita kuvaa se, että sopeutuminen on kulkenut mukana ilmastopoliittisissa linjauksissa esimerkiksi osana pitkän aikavälin energia- ja ilmastopolitiikkaa.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Pääkaupunkiseudun sopeutumisstrategia oli ensimmäisiä alueellisia sopeutumispolitiikan linjauksia.

EU:n keskeisin jäsenmaita ohjaava sopeutumispolitiikan ohjauskeino on unionin sopeutumisstrategia.

2005
2009
2009
2012
2012
2013

Sopeutumispolitiikan asema ja seuranta vakiintuu 2010-luvulla

Ilmastolaki loi yleiset hallinnolliset puitteet sopeutumispolitiikan suunnittelulle. Kansallinen sää- ja ilmastoriskien arviointi, sopeutumissuunnitelma ja sopeutumisen seuranta tulivat lakisääteisiksi. Jo 2012 ympäristöministeriö asetti asiantuntijaelimeksi ilmastopolitiikan neuvonantoa varten Suomen ilmastopaneelin. Ilmastolain (§16) mukaan ilmastopaneelin tulee koostaa tutkimustietoa sopeutumisesta politiikan seurannan ja suunnittelun tueksi.

Kansallinen sopeutumissuunnitelma tarkentaa sopeutumisen tavoitteeksi yhteiskunnallisen kyvyn hallita riskejä ja sopeutua muutokseen valtavirtaistamisen, arviointi- ja hallintamenetelmien sekä tutkimus- ja kehitystyön keinoin. Tavoite poikkisektoraalisen yhteistyön lisäämiseksi vahvistuu. Laajapohjainen kansallinen seurantaryhmä asetetaan seuraamaan sopeutumissuunnitelman toimeenpanemista.

Kuntatasolla sopeutumislinjauksia alkavat ensimmäisenä tehdä ja toteuttaa kansainvälisesti verkostoituneet kunnat (Covenant of Mayors; muun muassa Oulun seutu ja pääkaupunkiseutu).

Pariisin ilmastosopimus nostaa ilmastonmuutoksen sopeutumisen entistä vahvemmin hillintätoimien rinnalle.

2014
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017

Sopeutumispolitiikan nykytilasta edetään kohti tulevia ratkaisun paikkoja

Sopeutumisen arvioinnin virstanpylväitä ovat ensimmäinen kansallisen sää- ja ilmastoriskien arviointi sekä kansallisen sopeutumissuunnitelman väliarviointi. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kytkettiin kansalliseen riskiarvioon ja alueellisiin riskiarvioihin 2018 ja yhteistyö varautumissektorin kanssa vahvistui. Käytännössä ilmastopolitiikka ja katastrofiriskien hallinnan politiikat lähentyivät kansallisesti, EU-tasolla ja globaalissa yhteistyössä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen raportoitiin eduskunnalle ensimmäisen ilmastovuosikertomuksen yhteydessä. Eduskunnan neljälle valiokunnalle raportoitiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen kiireellisyys ja tarve lisätä politiikka-alueiden välistä yhdenmukaisuutta ilmastopolitiikan, katastrofiriskienhallinnan ja kestävän kehityksen politiikan toimeenpanossa.

Sopeutumissuunnitelman väliarvioinnissa todettiin, että tietoisuus sopeutumisesta on noussut. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja riskejä käsitellään aiempaa laajemmin, mutta niiden hallinta on vielä osin puutteellista. Väliarvioinnin mukaan pitäisi edelleen selkeyttää sopeutumiseen liittyviä rooleja ja vastuita sekä varmistaa koordinaatiota. Tämän lisäksi tärkeitä ovat toimialakohtainen ohjaus ja työkalut.

Seuraavat kansallisen sopeutumispolitiikan ratkaisut tehdään vuonna 2020 käynnistetyssä ilmastolain uudistuksessa ja kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistamisessa, jota ryhdytään valmistelemaan 2021–2022. Lisäksi menossa olevissa maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain uudistuksissa sopeutumiskysymykset ovat esillä. EU julkaisee päivitetyn sopeutumisstrategiansa 2021 ja eurooppalaisen ilmastolain valmistelu etenee. Nämä sääntelyn kehittämishankkeet nostanevat esiin myös uusia painotuksia sopeutumispolitiikassa ja sen arvioinnissa.

2018
2019
2019
2021
202x

Aikajanatarkastelu on toteutettu osana Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon –hanketta.

Tekijät: Sirkku Juhola (Helsingin yliopisto), Janina Käyhkö (Helsingin yliopisto), Jaana Sorvali (Luonnonvarakeskus), Saara Lilja-Rothsten (Ilmatieteen laitos), Mikael Hilden (Suomen ympäristökeskus).

Lisätietoja: Sirkku Juhola, professori, Helsingin yliopisto Suomen ilmastopaneelin jäsen
https://www.ilmastopaneeli.fi/yhteystiedot/