Maria Kopsakangas-Savolainen

Ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisut voivat tukea taloudellista kasvua ja työllisyyttä

Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen kertoo energiataloustieteilijän roolista Ilmastopaneelissa sekä digitalisaation merkityksestä ilmastopolitiikalle ja Suomen kansantaloudelle.

Taloustieteilijänä minua kiinnostavat erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät haasteet koko yhteiskunnan näkökulmasta. Olisi tärkeää löytää ratkaisuja, jotka olisivat kestävällä pohjalla sekä ympäristön että kansantalouden näkökulmasta. Uskon että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut voivat olla myös taloudellista kasvua ja työllisyyttä tukevia. Tämä vaatii kuitenkin kokonaisuuksien ja yhteiskunnan eri sektoreiden välisten riippuvuuksien ymmärtämistä. Kokonaisuuksien ymmärtäminen on vaikeaa, mutta erityisen tärkeää, jotta voidaan löytää ne muutokset, joilla on isossa mittakaavassa vaikutusta ilmaston tilaan. Kun ymmärretään syvällisesti kokonaisuudet, on mahdollista suunnata myös poliittista ohjausta oikeisiin kohteisiin.

Energiataloustieteen tutkijana energiankäyttöön ja energiantuotantoon (niin valtioiden, kuntien kuin kansalaistenkin tasolla) liittyvien kokonaisvaikutusten ymmärtäminen koko yhteiskunnan tasolla on minulle tärkeää. Tämä sisältää erilaisten ratkaisujen skaalautuvuuden ja riippuvuuksien analysoimisen. Joskus pieneltä vaikuttava muutos voi saada aikaan suuren vaikutuksen.

”Tulevaisuuden älykkäiden ratkaisujen merkitys on suuri. Digitalisaation ja siihen liittyvän osaamisen ja tätä kautta vientipotentiaalin merkitys sekä ilmastopolitiikan onnistumiselle että Suomen kansantaloudelle on tärkeää.”

Omassa tutkimuksessani olen viime aikoina keskittynyt erityisesti sähkömarkkinoiden murrokseen ja siihen liittyviin ongelmiin sekä toisaalta mahdollisuuksiin. Sähkömarkkinoiden käynnissä olevan rakennemuutoksen keskeiset ajurit, uusiutuvien luonnonvarojen lisääntyvä käyttö sekä sähköverkkojen muuttuminen älykkäiksi mahdollistavat uudenlaisen taloudelliseen, tekniseen ja yhteiskunnalliseen tehokkuuteen pyrkivän laajamittaista uusiutuvaa energiapotentiaalia hyödyntävän toimintatavan. Tämä toimintatapa pitää sisällään uudenlaisia kaksipuoleiseen markkinalogiikkaan perustuvia digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat kuluttajien selkeästi aktiivisemman roolin markkinatoimijoina ja tätä kautta luovat mahdollisuuksia yhä laajempaan vaihtelevan energiantuotannon kustannustehokkaaseen käyttöönottoon.

Näen että tulevaisuuden älykkäiden ratkaisujen merkitys on suuri. Digitalisaation ja siihen liittyvän osaamisen ja tätä kautta vientipotentiaalin merkitys sekä ilmastopolitiikan onnistumiselle että Suomen kansantaloudelle on tärkeää. Meillä on paljon tietoteknistä osaamista, ja nyt olisi tarjolla kasvavat globaalit markkinat mm. liittyen uusituvan energian tehokkaaseen integrointiin ja hyödyntämiseen liittyviin älykkäisiin ratkaisuihin. Tällaisilla ratkaisuilla voidaan edistää energiatalouden murrosta ja mahdollistaa kestävämmälle pohjalle rakentuva tulevaisuus.